Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Korumu Kanunu (“KVK Kanunu”) hazırlanan genel aydınlatma metninde;

 

 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir. 

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz 

 

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik belge numarası, uyruk, doğum tarihi ve yeri, fotoğraf şeklindeki kimlik bilgileri,
 • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
 • Zevkler.
 • CV/İş-Eğitim geçmişi bilgileri.
 • Mülakat ve işe alma değerlendirme bilgileri.
 • Profesyonel/Kişisel yetkinlikler bilgileri. 
 • Şirketlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız.
 • Referans gösterilen kişi bilgileri.
 • Mülakat  ve işe alma değerlendirmeleri.
 • Sağlık verileri.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle KVK Kanunu’na uygun olarak veri sorumlusu ya da atanacak tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 
 • Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla,

kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket bünyesinde fiziki arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, başta KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; grup şirketlerimizle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

 

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

 • Başvuru Hakkı

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.hotelatli.com/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması uyarınca Başvuru Formu”   kullanılarak;

 

 • İlkbahar Mahallesi, 596. Sokak No:79 Yıldız Çankaya/ANKARA adresine bizzat/elden teslim edebilir,  
 • İlkbahar Mahallesi, 596. Sokak No:79 Yıldız Çankaya/ANKARA adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • …… güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

Yukarıdaki Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve okudum.

Ad- Soyad   : 

Tarih         :

İmza            :